okt 032012
 

1. Varför kan jag inte hitta dokumentet Budhistorik längre?

Vi har omarbetat dokumentet och nu kommer du åt det via Hämta dokument.

2. Vad behöver jag göra för att få fram nästa checklista?

För varje checklista finns det vissa moment som måste vara utförda för att nästa checklista ska bli tillgänglig.

Klicka här för att läsa om vad som krävs för att visa nästa checklista.

3. Kommer noteringen som jag skriver in vid Mäklaren informerar med på Internet och i Till Salu-beskrivningar?

Nej, den noteringen kommer enbart med i dokumentet Objektbeskrivning.

4. Varför kan jag inte stryka vissa checkpunkter i checklistan?

Det beror på att det är uppgifter som fastighetsmäklaren är skyldig att utföra. Till exempel utföra ID-kontroll.

5. Hur vet jag vilka checkpunkter som kommer med i de olika journalerna?

Om du högerklickar på checkpunkten och väljer instruktioner får du fram den informationen direkt på skärmen.

Klicka här för att läsa om hur du får fram instruktioner för checkpunkter.

6. Hur gör jag om jag har några frågor om den nya fastighetsmäklarlagen och dess tillämpning?

För den här typen av frågor rekommenderar vi att du kontaktar ditt förbund eller Fastighetsmäklarinspektionen.

7. Jag har skrivit in ett villkorat bud men det följer med budgivaren hela tiden. Hur ska jag göra?

Det är meningen att det ska följa med budgivaren. Om du inte vill ha med det när du lägger nästa bud behöver du bara ta bort texten för villkoret.

8. Hur gör jag med de uppdrag som jag har ingått före 1 juli 2011?

För de uppdrag som ingåtts före det här datumet gäller fortfarande innehållet i Fastighetsmäklarlagen (1995:400).

9. Hur gör jag om jag inte vill att min bild ska synas i infobladet om sidotjänster?

För att ta bort bilden behöver du bara klicka på den. Om du vill visa en bild på en annan användare högerklickar du på bilden och väljer Byt handläggare.

10. Hur gör jag om jag inte vill visa boendekostnaden i dokumenten Objektsbeskrivning och Till Salu-beskrivning?

I de dokumenten finns det en knapp som heter Dölj boendekostnaden. Tänk på att om du döljer boendekostnadskalkylen måste du på något annat sätt dokumentera att du erbjudit en boendekostnadskalkyl.

11. Hur vet jag om det ingår mark i upplåtelsen?

För att ta reda på det här behöver du kontakta föreningen.

12. Hur vet jag i vilken journal min loggpost hamnar?

Om du markerar rutan vid ’Visas i journalen’ kommer noteringen med i både MäklarJournalen och ArkivJournalen.

Om du inte markera rutan vid ’Visas i journalen’ så syns den enbart i ArkivJournalen.

jun 252012
 

 

Att energideklarera byggnader är inte enbart en svensk företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer, blir mer omfattande och ett system införs med energiklasser. Detta gör det enklare för konsumenter att jämföra energiprestandan med jämförliga byggnader. Energiklasserna liknar de på till exempel vitvaror och anges i skalan A till G, där A motsvarar den lägsta förbrukningen och G den största. Nytt i de nya reglerna är att energideklarationen ska komma fram tidigare i processen när en byggnad eller en del av en byggnad eller nyttjanderätt säljs eller hyrs ut.

MARKNADSFÖRING


Om energideklaration är utförd ska byggnadens energiklass anges, till exempel på webbeskrivning och i tidningsannons (”Fönsterskyltar” undantagna). Vid försäljningar med äldre energideklarationer där energiklass inte angetts, ska istället energiprestandan anges i kWh/m2 Atemp och år. Observera att med begreppet Atemp avses golvarean i utrymmen som värms upp till mer än 10°, och ska inte förväxlas med BOA). Energideklarationen ska tillhandahållas för spekulanter, till exempel som pdf på webben och vara tillgängligt på visningen. I objektsbeskrivningar rekommenderar vi att både energiklass och energiprestanda anges.

KÖPAREN OCH SÄLJAREN


Köparen har redan som spekulant haft möjlighet att ta del av en kopia av energideklarationen, och får den senare överlämnad till sig. Har säljaren senast på tillträdesdagen inte överlämnat en energideklaration till köparen har denne rätt att inom sex månader låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

FASTIGHETSMÄKLAREN


Fastighetsmäklaren ska informera parterna om säljarens ansvar för att en energideklaration upprättas, samt köparens rätt att erhålla en sådan, och i de fall sådan saknas informera om köparens lagliga rätt att låta upprätta sådan på säljarens bekostnad. Fastighetsmäklaren ska ange aktuell energiprestanda/energiklass i marknadsföringen, om en energideklaration är upprättad. Fastighetsmäklaren ska även verka för att säljarens ansvar för energideklaration dokumenteras i köpekontraktet.

BOSTADSRÄTTER OCH ÄGARLÄGENHETER


Eftersom lagen nu också omfattar nyttjanderätter och del i byggnad berörs även Bostadsrätter, Ägarlägenheter och Uthyrning. Ansvaret att upprätta själva deklarationen ligger fortfarande på byggnadens ägare, det vill säga i dessa fall på Bostadsrättsföreningen eller Samfälligheten. Det är dock ägaren av bostadsrätten/ägarlägenheten som har skyldighet att visa upp deklarationen för spekulant/köpare, inför ett köp/upplåtelse och sedan överlämna den.

TILLSYN OCH SANKTIONER


Boverket kommer att ta över tillsynen från kommunerna. Boverket kommer under sommaren meddela mer detaljerade bestämmelser med anledning av de nya reglerna och information kommer fortlöpande publiceras på Boverkets hemsida. Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt de nya reglerna kan denne föreläggas fullgöra dessa. Föreläggandet kan förenas med vite.

ANPASSNINGAR I VITEC MÄKLARSYSTEM


I Vitec Mäklarsystem införs nu nya fält för ”Energiklass” och”Energiprestanda”. Fälten återfinns dessutom på fler objektstyper än tidigare, och kommer även att finnas tillgängliga i webbpresentationer, via XML och dataexport.

Ett flertal dokument har fått justerat innehåll, till exempel ”Uppdragsavtal”, ”Objektsbeskrivning”, ”Köpekontrakt”, ”Köpe- och Överlåtelseavtal” med flera.

EGET MARKNADSFÖRINGSMATERIAL


Ordinarie dokumentutbud i Vitec Mäklarsystem, samt standardversioner avwebbeskrivningar kommer att uppdateras enligt ovan.

Använder du däremot specialanpassade dokument, webbeskrivningar, annonsmallar eller liknande behöver eventuellt anpassningar göras. Vi rekommenderar att du snarast går igenom ditt
marknadsföringsmaterial och gör nödvändiga uppdateringar tillsammans med din trycksakspartner eller webb-/reklambyrå.
Vid behov av anpassningar från Vitec kontaktar du din säljare/KAM för mer information.
För dig som tillhör en mäklarkedja ansvarar huvudkontoret eller kontorsansvarig för att nödvändiga anpassningar görs av ditt marknadsföringsmaterial. Vi hänvisar därför eventuella
frågor dit.